Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


Urzad Dzielnicy W-wa Rembertow

mapa Rembertowa

  Nasz adres 

ul. Kordiana 31, 04 - 451 W-wa,
tel.606621052, 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

PLANY MIEJSCOWE  

05. 08. 2009


Ogłoszenie Prezydenta ms. st. Warszawy

O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), uchwały nr LX/1638/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki oraz uchwały nr XLIV/1394/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/1638/2005 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar:

- od południowego-zachodu: południowa linia rozgraniczająca ul. Czwartaków na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Kadrowej do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Rękawiczniczej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Rękawiczniczej do zachodniej granicy obrębu 3-09-09, następnie zachodnia granica dz. ewid. nr 1, 8, 9 i 11 z obrębu 3-09-09 oraz zachodnia i północno-wschodnia granica dz. ewid. nr 17 z obrębu 3-09-09, północno-wschodnia granica dz. ewid. nr 20/11 z obrębu 3-09-09 i dalej północno-wschodnia granica dz. ewid. nr 59 z obrębu 3-09-09,

- od północnego-zachodu: południowa linia rozgraniczająca ulicy Czwartaków na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Kadrowej do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Rękawiczniczej, zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Rękawiczniczej na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ulicy Czwartaków do granicy obrębów 3-09-09 i 3-09-03, granica obrębu 3-09-09 i 3-09-03 na odcinku od zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Rękawiczniczej do zachodniej granicy torów linii kolejowej PKP Zielonka, zachodnia granica torów linii kolejowej PKP Zielonka na odcinku od granicy obrębu 3-09-09 do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Sztandarów,

- od wschodu: wschodnia granica dz. ewid. nr 64 z obrębu 3-21-28 i wschodnia granica dz. ewid. nr 660 z obrębu 3-21-28 do granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 Al. gen. A. Chruściela.

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 sierpnia do 25 września 2009 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, XVII piętro PKiN, pl.Defiad 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 września 2009 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2009 r.


             tekst ogloszenia          tekst planu w pdf          rysunek planu          tekst prognozy          rysunek prognozy

O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług


 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.), uchwały nr LX/1637/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług uchwały oraz uchwały nr XLIV/1393/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/1637/2005 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar:

- od zachodu: granica m.st. Warszawy z miastem Zielonka,
- od północy: granica m.st. Warszawy z miastem Zielonka,
- od wschodu: granica m.st. Warszawy z miastem Zielonka,
- od południowego-wschodu: wschodnia i południowa granica dz. ewid. nr 47 z obrębu 3-09-04 oraz wschodnia granica  dz. ewid. nr 19 z obrębu 3-09-09,
- od południowego-zachodu: południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 19 z obrębu 3-09-09 i dz. ewid. nr 3 z obrębu  3-09-03

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września do 5 października 2009 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, XVII piętro PKiN, pl. Defiad 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2009 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, o godz. 16.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2009 r.


<<< powrót              tekst ogłoszenia Mokry Lug          tekst ogloszenia M Lug w pdf

Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone