Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow

mapa Rembertowa

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Statut 

Statut


    pobierz statut stowarzyszenia    STATUT STOWARZYSZENIA "LEPSZY REMBERTÓW"ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie "LEPSZY REMBERTÓW", zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną samodzielnie kształtującą swój program.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska; o przystąpieniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.
5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności statutowej.
6. Stowarzyszenie współdziała z organami władzy, administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi akceptującymi uniwersalne wartości demokratyczne i społeczne wynikające z wielowiekowej tradycji narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, a także jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami edukacyjnymi, jednostkami gospodarczymi, środkami masowego przekazu, organizacjami społecznymi i zawodowymi, grupami obywatelskimi i społeczeństwem.
§ 3

1. Stowarzyszenie może posiadać pieczęć i odznakę organizacyjną oraz logo według wzorów przyjętych w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia organizacyjne lub inne wyróżnienia na zasadach ustalonych w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji
§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:
1) podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa,
2) wspieranie idei samorządu terytorialnego,
3) integrowanie organizacji pozarządowych,
4) działania na rzecz ochrony środowiska,
5) animowanie aktywności mieszkańców oraz sympatyków Rembertowa nie będących jego mieszkańcami poprzez udział w przedsięwzięciach związanych z rozwojem społecznym, gospodarczym i kulturalnym Rembertowa,
6) inspirowanie inicjatyw służących rozwojowi m.st. Warszawy,
7) wspieranie inicjatyw obywatelskich,
8) inicjowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia,
9) podejmowanie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
10) wspieranie działań propagujących rozwój i promocję wolontariatu.
§ 5

Wytyczone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej,
2) organizowanie seminariów, sesji naukowych, konferencji, wystaw, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
3) współpracę, szczególnie z instytucjami wymienionymi w § 2 ust. 6 w przygotowaniu projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych, rozwijanie bezpośrednich kontaktów między placówkami naukowymi, kulturalno-oświatowymi, instytucjami działającymi w sferze ochrony zabytków, integracji europejskiej, ochrony zdrowia, wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej, wolontariatu, ekologii i ochrony środowiska, działalności charytatywnej, szczególnie we współpracy z instytucjami wymienionymi w § 2 ust. 6.
4) pozyskiwanie darczyńców wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia,
5) wspieranie realizacji zadań, a także kreowanie, inspiracja i pomoc w organizowaniu inicjatyw obywatelskich,
6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz ruchami społecznymi, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszeni.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i obywatel polski przebywający za granicą, a także obywatel innego Państwa zamieszkały na stałe w Polsce) oraz akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów oraz wyraziła zgodę na przyjęcie członkostwa honorowego.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialna lub niematerialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 8

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji oraz rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Nadawanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
§ 9

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnie opłacać składki członkowskie oraz dbać o mienie Stowarzyszenia,
5) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
3) wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
4) korzystania z jego wsparcia i pomocy, zgodnie z zasadami przyjętymi w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członkowie wspierający obowiązani są do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń.
5. Członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia i posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
6. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich i aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
§ 10

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje przez dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszaną na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały:
1) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
2) za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
3) w razie nie opłacania składek,
4) w razie nie uczestniczenia w pracach i zebraniach Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV

Naczelne władze Stowarzyszenia
§ 11

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 12

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych (organów) Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród zgłoszonych kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji organ może uzupełnić swój skład spośród członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Uchwały w tym przedmiocie zapadają zwykłą większością głosów członków danego organu.
§ 13

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków naczelnych władz Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos osoby kierującej pracami władz Stowarzyszenia.
§ 14

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku. O miejscu, terminie i propozycji porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Walne Zebranie Członków:
1) decyduje o wyborze przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, o porządku i regulaminie obrad oraz sposobie głosowania,
2) podejmuje uchwały w zakresie merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
3) przyjmuje sprawozdanie i bilans Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5) uchwala statut i przyjmuje program działania,
6) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
7) uchwala budżet Stowarzyszenia,
8) udziela zgody Zarządowi Stowarzyszenia na rozporządzanie majątkiem nieruchomym,
9) decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
10) rozpatruje inne wnioski zgłoszone przez Członków Walnego Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w każdym terminie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
3) na pisemny wniosek ponad 50% Członków Stowarzyszenia z podaniem zaproponowanego porządku obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się tylko w celu jaki został określony we wniosku.
5. Walne Zebranie Członków może odbywać się w I -szym lub II-gim terminie.
6. W I-szym terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością przy obecności połowy Członków Walnego Zebrania, zaś w II-gim, który może być wyznaczony o godzinę póĽniej tego samego dnia Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków Walnego Zebrania.
§ 15

1. Zarząd Stowarzyszenia w składzie minimum 5-osobowym kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniu Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
3. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi sprawy Stowarzyszenia, a w szczególności do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3) ustanawianie i nadawanie honorowych odznaczeń,
4) ustalenie wysokości składek,
5) sporządzanie planów pracy i budżetu,
6) ustanowienie logo Stowarzyszenia,
7) decydowanie o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych,
8) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie innych spraw w ramach statutowych kompetencji.
4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia mogą odbywać się w każdym czasie.
5. W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście ? z głosem doradczym.
6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony Wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.
§ 16

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa w składzie 3-osobowym.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia prowadzi stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności, a w szczególności do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem statutu oraz wykonywaniem podjętych uchwał,
2) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
3) wnioskowanie na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4) składanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z podaniem przyczyny i proponowanego porządku obrad,
5) kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania za swojej działalności,
7) przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków i postulatów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Protokoły z przeprowadzonej kontroli podpisywane są przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz przekazywane Zarządowi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusz Stowarzyszenia
§ 17

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, usługową, wydawniczą i inną) bezpośrednio albo poprzez wydzielone jednostki gospodarcze, z zastrzeżeniem ust. 1.
§ 18

1. Dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, tworzyć fundusze, lokować środki pieniężne, nabywać i zbywać udziały, akcje, papiery wartościowe i inne wartości niematerialne i prawne.
2. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić ze składek członkowskich, wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów i innych wpływów dozwolonych przepisami prawa.
3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia są uprawnieni Prezes działający łącznie z jednym członkiem Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezes działający łącznie z jednym członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 19

1. Uprawnionym do zmiany Statutu jest Walne Zebranie Członków.
2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Ostatnie Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną składająca się z członków Zarządu Stowarzyszenia, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe
§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

    pobierz statut stowarzyszenia   "LEPSZY REMBERTÓW" jest otwarty dla każdego.       deklaracja czlonkowska


Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone